II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej 2013- plakat

W niedzielę 15 wrześœnia w godz.13.00-21.00, zapraszamy na II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się w centrum Białegostoku na Rynku Kośœciuszki. Podczas targów swoje produkty i usługi prezentować będą podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne)działające nie dla zysku, ale w celach społecznych. Instytucje te wspierają dzieci, osoby niepełnosprawne,bezdomnych, bezrobotnych. Wystawom towarzyszyć będzie program artystyczny prezentowany na scenie. Pierwsze Tragi zostały zorganizowane 16 wrzeœnia 2012 roku przez Prezydenta Miasta we współpracy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Impreza ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i była okazją do wyjśœcia organizacji społecznych do szerszego grona mieszkańców Podlasia i Białegostoku. O wyjątkowym znaczeniu Targów dla naszego regionu śœwiadczy objęcie ich patronatem honorowym przez Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku, co jest potwierdzeniem, iż jest to największa impreza w województwie podlaskim podejmująca tematykę ekonomii społecznej. Prestiż Targów podkreśœla również fakt szerokiego udziału w największych i najbardziej prężnych organizacji pozarządowych, m.in. Ośœrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach, Forum Inicjatyw Rozwojowych w Łomży, CIS Caritas, Spółdzielni Socjalnych -Specjalistyczna Spółdzielnia Socjalna Universal Ecology, Spółdzielnia Socjalna Integracja, Fundacji-Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal, Fundacja Oswoić śŒwiat, Stowarzyszeń – Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem, Stowarzyszenie HOLOS, czy Caritas Archidiecezji Białostockiej. W tej edycji do targów zgłosiła się rekordowa liczba organizacji i wciąż można zgłosić swoje organizacje. Organizacje uczestniczące w Targach otrzymają bezpłatnie miejsce na stoisko, możliwośœć zaprezentowania i promocji swojej działalnośœci wœród innych organizacji, również na scenie. Wzięcie udziału w imprezie to szansa na integrację ze śœrodowiskiem lokalnym ekonomii społecznej, nawiązanie nowych kontaktów i partnerstw, zainicjowanie nowych projektów i przedsięwzięć we współpracy ze współuczestnikami oraz możliwośœć pozyskania nowych członków i wolontariuszy. Program Targów jest skierowany również do mieszkańców, wœśród których ważne jest popularyzowanie ekonomii społecznej trudnego tematu w lekkiej formie. Jednocześœnie będzie można pobawić się, potańczyć wspólnie, posłuchać mini koncertów ze sceny. Podczas targów przewidziane są animacje i zabawy z „Klanzą i Teatrem „Narwal” i wiele innych atrakcji. Na zakończenie spotkania przewidziane jest niezwykłe widowisko teatralno muzyczne „Kosmos” i spotkanie z niezwykłą wokalistką i kompozytorką z Białegostoku znaną jako – Miss God.

Więcej informacji odnoœśnie targów szukaj:
www.federacjabialystok.pl
https://www.facebook.com/events/495012047258762/?fref=t
http://www.przedsiebiorczepodlasie.pl
http://www.europartner-akie.pl

Organizatorzy:
Organizatorami tegorocznej edycji targów jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Stowarzyszenie Europartner AKIE, a partnerem – Miasto Białystok.